Visma Byrå Periode & År

Funksjonalitet i Visma Byrå Periode & År

Periodeavslutning

Visma Byrå Periode & År tilbyr periodeavslutning for regnskapsåret 2017 og fremover.

Årsoppgjør

Visma Byrå Periode & År tilbyr støtte for kalender- og forkortet regnskapsår. Funksjonalitet for årsoppgjøret blir fortløpende oppdatert.

Her kan du holde et øye med hvilken funksjonalitet som er på plass i systemet.

Vil du holde oversikt over de nyeste tilleggene? Alle nye funksjoner er oppført i våre versjonsnyheter.

Område Status
Generelt  
Støtte for aksjeselskap (små foretak)
Integrasjon med Visma eAccounting
Import SIE4-fil
Regnskapsår (periodeavslutning): kalenderår, avvikende og forkortet
Regnskapsår (årsoppgjør): kalenderår, forkortet
Låse perioder
Eksport av sluttposteringer som SI-fil
Eksport av sluttposteringer til Visma eAccounting
Transaksjonsanalyse  
20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – periodeavslutning
20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – årsoppgjør
Kopiere kontroller
Opprette/redigere egne kontroller
Funksjonalitet for å legge til kommentarer i kontrollresultater
Ferdigmerking av kontrollresultater
Avstemming  
Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – periodeavslutning
Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – årsoppgjør
Eksternt vedlegg til balanse-/resultatkontoer – Opplasting av dokumenter til ekstern dokumentasjon
Dokumentasjon – Generell spesifikasjon
Dokumentasjon – Generell spesifikasjon med inngående balanse
Dokumentasjon – Anleggsmidler – spesifikasjon
Dokumentasjon – Anleggsmidler – oversikt (manuelt eller automatisk opprettet)

Dokumentasjon – Råvarer og handelsvarer
Dokumentasjon – Egenproduserte varer i primærnæring
Dokumentasjon – Varer under tilvirkning og ferdige varer
Dokumentasjon – Kundefordringer (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting)
Dokumentasjon – Kundefordringer med MVA
Dokumentasjon – Kundefordringer med kreditsaldo
Dokumentasjon – Usikker fordring (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting)
Dokumentasjon – Kursjustering av kundefordringer
Dokumentasjon – Bankavstemming – åpne poster
Dokumentasjon – Kursjustering av valutakonto
Dokumentasjon – Lånefordringer
Dokumentasjon – Forskuddsbetalte kostnader (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting)
Dokumentasjon – Påløpte inntekter
Dokumentasjon – Egenkapital (automatisk opprettet fra årsregnskapet)
Dokumentasjon – Lån
Dokumentasjon – Leverandørgjeld (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting)
Dokumentasjon – Leverandørgjeld med debetsaldo
Dokumentasjon – Leverandørgjeld med MVA
Dokumentasjon – Kursjustering av leverandørgjeld
Dokumentasjon – Påløpt arbeidsgiveravgift – spesifikasjon
Dokumentasjon – Påløpte kostnader
Dokumentasjon – Forskuddsbetalte inntekter
Dokumentasjon – Årets feriepengeavsetning
Dokumentasjon – Utbetaling av fjorårets feriepenger
Dokumentasjon – Avsatt lønn ikke anvendte feriedager
Sjekkliste med kontrollspørsmål for balansekontoer
Sjekkliste med kontrollspørsmål for resultatkontoer
Funksjonalitet for å legge til kommentarer til kontoer og kontogrupper
Ferdigmerking av kontoer
Funksjonalitet for kvalitetssikring
Produksjon av digital årsoppgjørsperm
Årsavslutningskontroller og produksjon av PDF (pr. kontroll)
Kopiere avstemmingsdokumentasjon til neste periode
Skatteberegning  
Skatteberegning
Disponering av årets resultat
Automatiske systemposteringer for skatt og resultatdisponering
Ferdigmarkering av oppgavetrinn
Skatteskjema  
RF-1028 Skattemelding for AS mv.
RF-1167 Næringsoppgave 2
RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
RF-1052 Egenkapital
RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader
RF-1084 Avskrivning
RF-1125 Bruk av bil
RF-1219 Gevinst- og tapskonto
Eksport til Altinn
Sjekkliste med kontrollspørsmål for skatteskjemaer
Årsregnskap  
Forside
Noter: Mest vanlige obligatoriske noter i hht små foretak opprettes automatisk
Noter: Opprette andre noter basert på maler
Noter: Opprette egne noter
Resultatregnskap og balanse
Notereferanser: Automatiske notereferanser i resultatregnskap og balanse
Notereferanser: Opprette egne / ta bort notereferanser
Eksport til PDF / Word
Eksport til Altinn
Sjekkliste med kontrollspørsmål for årsregnskap