Likviditetsgrad 2

Definisjon: Omløpsmidler eksklusiv varelager i prosent av korsiktig gjeld.

Omløpsmidler er eiendeler som forbrukes, selge s eller konverteres til kontanter med jevne mellomrom. Eksempler på omløpsmidler er kundefordringer, varelager og ulike typer verdipapirer. Kortsiktig gjeld er gjeld med kort løpetid, mindre enn et år. Eksempler på kortsiktig gjeld er leverandørgjeld, påløpte feriepenger og kassekreditt.

Formel: (Omløpsmidler - Varelager) / Kortsiktig gjeld

Tolkning: Nøkkeltallet gir en indikasjon på selskapets kortsiktige likviditet. Normalt bør likviditetsgrad 2 være større enn 1.Dette indikerer at selskapet er i stand til å betale alle dets korsiktige forpliktelser.