Visma DI

Du er her: Veiledninger > DI-Business etter 31.12.2019

DI-Business etter 31.12.2019

FAQ

Generelt

Visma viderefører ikke vedlikeholdet av DI-Regnskap, DI-Fakturering, DI-Prosjekt, DI-Elbet og DI-Trioplan etter 31.12.2019.

 

Dette medfører at du snarest bør ta stilling til hvordan du skal etterfølge bokføringsregelverkets krav om oppbevaring av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, da Visma ikke lenger garanterer for at DI-Business vil oppfylle gjeldende regelverk fra og med 01.01.2020.

 

NB! Bilag må du oppbevare som før, enten i papirform eller i skannesystemet. Dette dokumentet omfatter kun utgående faktura og regnskapstransaksjoner, dvs. data som ligger elektronisk lagret i DI-Business. Har du skrevet ut kopi av utgående faktura til PDF eller papir fra før, beholder du bare disse.

 

Oppbevaringstiden for oppbevaringspliktig regnskapsmateriale (primærdokumentasjonen) er som hovedregel 5 år etter regnskapsårets slutt, men viser også til bokføringsregelverkets særbestemmelser om unntak for enkelte typer regnskapsmateriale. Regnskapsmaterialet skal også oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Det skal også være tilgjengelig i lesbar form og kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden dersom dette oppbevares elektronisk.

 

NB! Minner om at dette ikke gjelder DI-Office familien (DI-Office Byrå, DI-Office Fakturering og DI-Office Husleie). Disse produktene vil bli videreført og integrert med Visma Business under navnet Visma Quality Management.

 

Elektronisk tilgjengelighet

Kravene til oppbevaring av bokførte opplysninger eller spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, og elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger, er to ulike bestemmelser, med ulike formål og ulike krav til lagringstid, lagringssted, sikring, med videre.

 

Minste lagringstid for bokførte opplysninger som holdes tilgjengelig elektronisk er 3,5 år etter regnskapsårets slutt. Det eneste generelle unntaket fra dette er når en bokføringspliktig virksomhet avvikles. I slike tilfeller skal bokførte opplysninger være tilgjengelig elektronisk i minst 6 måneder etter at virksomheten er avviklet.

 

Regnskapstransaksjonene som ligger lagret elektronisk i DI-Business må da enten overføres til nytt regnskapssystem, eller eksporteres i filer som ligger lagret under oppbevaringstiden. Minner om at disse opplysningene også må sikkerhetskopieres og lagres på media som opprettholder lesekvaliteten under oppbevaringstiden.

 

Avvikende regnskapsår

Benytter du avvikende regnskapsår vil du ikke ha muligheten til å fullføre regnskapet dersom regnskapsperiodene som benyttes går inn i 2020.

 

Det vil for alle, uavhengig av om man benytter avvikende regnskapsår, ikke være mulig å oppdatere bunter med regnskapsperiode fra og med 01.01.2020.

 

Merk! Det vil være mulig å oppdatere bunter etter datoen 31.12.2019, men da kun for bunter med regnskapsperioder før 01.01.2020.

 

 

Hvordan ivareta oppbevaringsplikten

Hvordan du kan ivareta oppbevaringsplikten av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, er avhengig av om du konverterer deler av dette til nytt regnskapsystem eller ikke. I tillegg kan det hende du faller inn under kravet om elektronisk tilgjengelighet.

 

 

 

Hvordan ivareta kravet om elektronisk tilgjengelighet

Hvordan du kan ivareta kravet om elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år, er avhengig av om du konverterer til nytt regnskapsystem eller ikke.

 

 

 

Utskrift av oppbevaringspliktig dokumentasjon

Med oppbevaringspliktig dokumentasjon menes bokføringsspesifikasjoner etter bokføringsloven, utgående faktura fra DI-Fakturering, og eventuelt informasjon fra firmaopplysningene for å ivareta kontrollsporet.

 

Bokføringsspesifikasjoner etter bokføringsloven

Hvilke rapporter som oppfyller bokføringsregelverkets krav til de ulike spesifikasjonenen, finner du mer informasjon om i Systembeskrivelsen. For å skrive ut disse spesifikasjonene, går du til Fellesrutiner | Rapportering.

 

Start med å velge klienten eller flere klienter dersom du ønsker å kjøre dette samtidig for flere. Deretter krysser du av for Skriv ut rapporter øverst i bildet, velger Årsrapport, krysser av for Hele året, og velger året du ønsker å skrive ut. Resten av kryssene bør du la stå på.

 

Haken for Firmaopplysninger skriver ut informasjon om avgiftskoder og satser, regnskapsperioder, bilagsarter, oversikt over avdelinger, automatposteringer, osv., og vil i de fleste tilfellene være nødvendig informasjon for å oppfylle kravet om kontrollsporet.

 

Du bør også ta standpunkt til hvor du ønsker rapportene lagret. Som standard blir disse lagret i klientmappen i DI-Business.

 

 

Utgående faktura fra DI-Fakturering

Utgående faktura fra DI-Fakturering må skrives ut til papir eller PDF, dersom dette kun er oppbevart elektronisk i dag.

 

Skriver du ut disse til PDF, må du også ta standpunkt til om du ønsker å samle alle fakturaer i en PDF-fil (evt. en fil pr. år), eller splitte disse i en fil pr. faktura. Velger du å splitte disse i en fil pr. faktura, bør du også velge om disse skal samles i kataloger for eksempel oppdelt etter år dersom du har en stor mengde utgående fakturaer på klienten. Det er mulig å legge inn "plassholdere" for ulike standard felter under blankettoppsettet for å bidra med å automatisere dette.

 

Hvordan lagre utgående faktura til PDF: